Regulamin powoływania Reprezentacji Polski na konkursy rangi europejskiej i światowej

REGULAMIN POWOŁYWANIA REPREZENTACJI POLSKI
NA KONKURSY RANGI EUROPEJSKIEJ I ŚWIATOWEJ

I. WSTĘP
Związek Kynologiczny w Polsce (zwany dalej ZKwP), realizując wyznaczone cele statutowe naszego
Stowarzyszenia i mając na uwadze propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych w dziedzinie
kynologii łowieckiej oraz wyróżnianie psów oraz ich właścicieli, którzy zdobywają najwyższe wyniki na
konkursach, określa zasady powoływania ich do Reprezentacji Polski (zwanej dalej Reprezentacją).
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Dla realizacji celów statutowych ZKwP w zakresie kynologii łowieckiej psów ras myśliwskich ustanawia
się „Regulamin powoływania Reprezentacji Polski na konkursy rangi europejskiej i światowej (zwany
dalej Regulaminem).
2. Celem pośrednim jest podkreślenie cech użytkowych i wyników psów ras myśliwskich, a także pracy i
zaangażowania ich właścicieli poprzez wyróżnianie najlepszych psów powołaniem do Reprezentacji.
III. POWOŁYWANIE DO REPREZENTACJI KRAJU
§ 2

1. Powołania do Reprezentacji Kraju oraz kierownika Reprezentacji dokonuje w drodze uchwały Komisja
Kynologii Łowieckiej przy ZG ZKwP (zwana dalej KKŁ)
2. Powołanie do Reprezentacji Kraju odbywa się na określoną imprezę kynologiczną.
3. W skład Reprezentacji wchodzi wymagana limitem startowym liczba uczestników oraz stosowna lista
rezerwowa.
4. Powołanie uprawomocnia się publikacją uchwały na stronie internetowej ZKwP. Uchwała powinna był
opublikowana nie później niż na 3 miesiące przed datą imprezy.

§ 3

1. Wniosek o powołanie do Reprezentacji składa wnioskodawca do KKŁ na podstawie kryteriów
kwalifikacji zgodnie z § 5, w terminie nie później niż na 5 miesięcy przed datą imprezy.
2. Wnioskiem może zostać objęty zespół spełniający łącznie następujące kryteria:
a) członek zespołu musi być członkiem ZKwP z aktualnie opłaconą składką członkowską,
b) członek zespołu musi być właścicielem lub dysponentem psa/suki (jeżeli przepisy nie stanowią
inaczej), z którym/ą osiągnięto kryterium,
c) wobec członka zespołu nie toczy się postępowanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym.
d) pies/suka musi posiadać numer PKR oraz nr rejestracji oddziałowej.
3. Do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię/skan rodowodu psa/suki.
b) dowód wpłaty składki członkowskiej ZKwP
4. Uchybienia wymogów opisanych skutkuje odrzuceniem wniosku.
5. Odwołanie członka Reprezentacji następuje w przypadku:
- ustania członkostwa w ZKwP
- zawieszenia w prawach członka ZKwP
- nieprzestrzegania zapisów § 4
- rezygnacji członka reprezentacji złożonej na piśmie do KKŁ

- niedyspozycji psa
6. Zbycie psa/suki, z którym/rą osiągnięto kryterium przez Reprezentanta powoduje automatyczną utratę
statusu Reprezentanta Kraju.

IV. OBOWIĄZKI REPREZENTANTA KRAJU

§ 4

Reprezentant Kraju zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Utrzymania najwyższych standardów etycznych, kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play oraz
zapewniania psu/suce najwyższych możliwych warunków bytowych – także podczas podróży na
konkursy.
3. Godnego reprezentowania ZKwP.
4. Używania logo ZKwP oraz barw i symboli narodowych.
5. Każdorazowego, niezwłocznego informowania KKŁ o braku możliwości uczestnictwa w konkursie ze
względu na kontuzję lub niedyspozycję psa/suki.
6. Reprezentant kraju wyraża zgodę ZKwP do wykorzystywania w celach promocyjnych i marketingowych
swojego wizerunku z konkursu, a także wizerunku psów/suk, które osiągnęły kwalifikację.

V. KRYTERIA OCENY

§ 5

1. Warunkiem zgłoszenia do reprezentacji jest uzyskanie z konkursów w ostatnich 3 lat (sezonów)
minimum dwóch dyplomów I stopnia na konkursie rangi międzynarodowej
2. Do zgłoszenia należy dołączyć karty ocen ze wszystkich konkursów z ostatnich 3 lat.
3. W celu wyboru najlepszych psów/suk przydziela się im punkty za osiągnięcia na konkursach wg
schematu:
konkurs międzynarodowy
dyplom
I stopnia - 10pkt
II stopnia - 6pkt
III stopnia - 3pkt
konkurs krajowy / regionalny
I stopnia - 8pkt
II stopnia -4pkt
III stopnia – 2pkt
4. W sytuacjach wyjątkowych lub nie objętych niniejszym regulaminem KKŁ zastrzega sobie prawo do
podejmowania uchwał w przedmiocie zasad powoływania Reprezentacji Polski.

VI. DOFINANSOWANIE
1. Reprezentacja Polski ma prawo do ubiegania się o częściowe dofinansowanie związane z udziałem
w konkursie, na który została powołana.

2. Po publikacji uchwały KKŁ o powołaniu Reprezentacji na stronie internetowej ZKwP kierownik
Reprezentacji składa wniosek do ZG ZKwP o dofinansowanie. Do wniosku należy dołączyć
planowane zestawienie kosztów całkowitego udziału Reprezentacji w konkursie.
3. Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje Zarząd Główny ZKwP.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez ZG ZKwP.
2. W sprawach nieuregulowanych właściwe zastosowanie znajduje Statut ZKwP.
3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje KKŁ.