Regulamin testów hodowlanych/prób polowych dla wyżłów

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2023 r. dokonał zmiany Regulaminu Testów Hodowlanych Wyżłów Związku Kynologicznego w Polsce.
Zmiany dotyczą Regulaminu uchwalonego w dniu 29 marca 2023 r.
Tekst jednolity Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
 
Postanowienia ogólne
1. Testy hodowlane pracy psów ras myśliwskich mają na celu weryfikację wrodzonych
cech użytkowych psów tychże ras. Testy przeprowadza się w celu uzyskania uprawnień
hodowlanych.
2. Testy hodowlane przeprowadza się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza
granicami Kraju, po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy terenu lub organizacji
kynologicznej zrzeszonej w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (dalej: FCI).
3. Organizatorami testów hodowlanych są: Zarząd Główny Związku Kynologicznego w
Polsce (dalej: ZKwP) lub Oddziały ZKwP.
4. Koszty związane z testami hodowlanymi ponoszą Organizatorzy, którzy ustalają
również wysokość opłat.
5. Organizatorzy testów hodowlanych informują Komisję Kynologii Łowieckiej ZKwP
(dalej: KKŁ ZKwP) o obsadzie sędziowskiej, nie później niż na dwa tygodnie przed
imprezą. Sędziowie są zapraszani przez Organizatorów i przez nich opłacani.
6. Organizatorzy pisemnie zgłaszają do Prezydium KKŁ ZKwP, szczegółowe dane
dotyczące miejsca i terminu testów hodowlanych, nie później jednak niż na jeden
miesiąc przed planowanym testem. Roczny terminarz testów hodowlanych publikuje
Zarząd Główny ZKwP na swojej stronie internetowej oraz w kwartalniku ,,PIES”.
7. Organizatorzy, w terminie 14 dni od zakończenia testów przesyłają do KKŁ ZKwP
protokoły sporządzone przez komisję sędziów oraz dwa komplety karty ocen. Wraz z
protokołami Organizatorzy przesyłają także wykaz psów i przewodników biorących
udział w testach oraz uzyskane wyniki. Zestawienie psów uczestniczących w testach
zawiera: rasę psa, płeć, nazwę i przydomek hodowlany, datę urodzenia, liczbę
uczestników, nazwiska sędziów, nazwiska właścicieli psów.
8. Udziału w testach nie mogą brać psy, których właściciele zostali zawieszeni w prawach
członkowskich albo wykluczeni z ZKwP. Osoby zawieszone w prawach członka bądź
wykluczone z ZKwP nie mogą również uczestniczyć w testach w charakterze
przewodników. Przewodnikiem może być wyłącznie członek ZKwP lub członek
zagranicznej organizacji kynologicznej zrzeszonej w FCI. Przed przystąpieniem do
testów przewodnik musi okazać aktualną legitymację członkowską ZKwP/zagranicznej
organizacji zrzeszonej w FCI lub dowód opłacenia składki członkowskiej za dany rok.
9. W testach mogą brać udział psy, które w dniu testu mają ukończone 9 miesięcy życia.
Górną granicę wieku określają Regulaminy Testów Hodowlanych, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach u psów starszych, zgodę na udział w testach może wyrazić
Prezydium KKŁ ZKwP.
10. O terminach testów, organizatorzy są zobowiązani zawiadomić powiatowych lekarzy
weterynarii, właściwych dla miejsca prowadzenia imprezy kynologicznej.
Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej sprawdzają aktualność szczepień przeciwko
wściekliźnie oraz stan zdrowia psów.
11. W testach hodowlanych nie mogą uczestniczyć psy chore, kastraty, monorchidy,
grzejące się i wysoko ciężarne suki, jak również psy nieposiadające aktualnego
szczepienia przeciwko wściekliźnie.
12. W trakcie testów zabrania się prowadzania psów na kolczatkach, obrożach
zaciągających się, obrożach elektrycznych oraz ich atrapach. Zabrania się nieetycznego
traktowania psów, pod rygorem wykluczenia przez komisję sędziowską z testów.
13. Za porządek na imprezie kynologicznej odpowiada Organizator. Przewodnicy mogą
zgłaszać pisemne reklamacje sędziemu głównemu imprezy wyłącznie w sytuacji
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Jego decyzje są ostateczne.
14. Przewodnik psa w trakcie testów powinien posiadać następujące dokumenty: oryginał
rodowodu psa lub kopię zarejestrowanej metryki psa w oddziale ZKwP, aktualną
legitymację członkowską ZKwP właściciela psa.
15. Oceny pracy na testach dokonuje komisja składająca się z sędziów pracy psów
myśliwskich ZKwP/FCI. Oceny dokonuje się według zasad określonych w
poszczególnych regulaminach testów hodowlanych pracy psów myśliwskich. Sędziom
kynologicznym przysługuje wynagrodzenie według stawek ustalonych przez Zarząd
Główny ZKwP.
16. Liczbę członków komisji sędziów określa organizator testów. Minimalny skład komisji
nie może być mniejszy niż 2 sędziów.
17. W testach hodowlanych uczestniczą także asystenci kynologiczni, którzy wykonują
prace zlecone przez sędziów.
18. Do obowiązków sędziów należy:
- uczestnictwo w odprawie oraz w otwarciu i zakończeniu testów,
- sędziowanie w komisji lub zespole, do którego zostali włączeni na odprawie sędziów
przez sędziego głównego, przez cały czas trwania testów,
- sprawdzanie warunków formalnych uczestnictwa w testach,
- ocena pracy psów zgodna z zasadami wynikającymi z regulaminu oraz etyki
kynologicznej,
- konsultacje z sędzią głównym wszelkich wątpliwości powstałych w trakcie trwania
testów,
- udział w zakończeniu testów oraz ich podsumowaniu i prawidłowe wypełnienie
dokumentów.
19. Do obowiązków sędziego głównego należy:
- koordynowanie pracy poszczególnych zespołów sędziowskich,
- przeprowadzenie odprawy sędziów przed rozpoczęciem testów,
- podejmowanie decyzji w zakresie ostatecznej oceny psów, w razie wątpliwości
powstałych w trakcie testów,
- udzielanie sędziom wyjaśnień, wskazówek lub wydanie decyzji w razie zachodzących
wątpliwości interpretacyjnych regulaminu,
- sporządzanie protokołu z przebiegu imprezy, podpisywanie dyplomów, kart ocen oraz
wysyłanie całości dokumentacji prawidłowo wypełnionej przez organizatora do KKŁ
ZKwP, do Biura Zarządu Głównego ZKwP, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia testów.
20. Prace psów w poszczególnych konkurencjach ocenia się punktacją od 0 do 4:
,,0” otrzymuje pies jeżeli w ogóle nie wykona danej konkurencji,
,,1” otrzymuje pies jeżeli popełni zasadnicze błędy,
,,2” otrzymuje pies jeżeli popełni błędy o mniejszym znaczeniu,
,,3” otrzymuje pies który popełni błędy niemające praktycznego znaczenia,
,,4” otrzymuje pies jeżeli bezbłędnie i stylowo wykona daną konkurencję.
21. Żaden pies nie może zostać dopuszczony drugi raz do tej samej konkurencji podczas
testu w celu uzyskania zmiany oceny pierwotnie otrzymanej. Podczas testów każdy z
sędziów w poszczególnych zespołach przyznaje ocenę samodzielnie. Po zakończeniu
konkurencji zespół sędziowski ustala wspólną ocenę za poszczególne zadanie
wskazując błędy popełnione przez psa jak i jego przewodnika.
22. Przewodnik ma prawo wycofać się z dalszego udziału w testach, na każdym etapie
testów, po wyrażeniu zgody przez sędziego głównego.
 
Regulamin testów hodowlanych wyżłów
Związku Kynologicznego w Polsce
§ 1
W testach uczestniczyć mogą psy w wieku od 9 do 24 miesięcy.
§ 2
Testy rozpoczynają się sprawdzeniem reakcji psów na strzał z broni hukowej. Psów
reagujących wyraźnie lękliwie nie dopuszcza się do dalszych konkurencji. Testy hodowlane
przeprowadza się po uzyskaniu akceptacji właściciela bądź zarządcy terenu oraz otrzymania
zgody na płoszenie zwierząt od właściwego miejscowo marszałka województwa (jeśli testy
odbywają się poza okresem polowań na ptactwo). Komisja sprawdza wszystkim psom
uczestniczącym w testach numer tatuaży lub mikrochipów.
§ 3
Prace psów ocenia się w niżej podanych konkurencjach, z ustalonymi niezmiennymi
współczynnikami. Psom wyróżnionym komisja przyznaje dyplomy I, II i III stopnia, w
zależności od uzyskanych ocen i sumy punktów, których limity zawiera tabela.
Psom, przyznaje się dyplomy potwierdzające zaliczenie testów hodowlanych. Ocena ,,0′′
otrzymana za niewykonanie którejkolwiek z konkurencji pozbawia psa dyplomu
potwierdzającego zaliczenie testów hodowlanych.
§ 4
Organizatorzy testów mogą celem ich przeprowadzenia wykorzystywać zwierzynę hodowlaną
jednak o fakcie tym powinni uprzedzić wszystkich potencjalnych uczestników najpóźniej w
momencie zgłaszania psów do uczestnictwa w testach.
OBJAŚNIENIA I WSKAZÓWKI DO OCENY
Na testach ocenia się głównie cechy wrodzone psa, a przede wszystkim: wiatr, wystawianie i
skłonność do pracy w wodzie. Psy pracują pojedynczo w wylosowanej kolejności. Kolejność
przeprowadzania poszczególnych konkurencji pozostawia się do uznania komisji sędziowskiej.
Podczas okładania pola psy powinny być prowadzone pod wiatr.
1. WIATR
Ocenia się podczas szukania i wystawiania zwierzyny w polu. Przy ocenie należy brać pod
uwagę odległość zwietrzenia zwierzyny, uwzględniając przy tym następujące czynniki:
- szybkość chodów, np. pies szybciej poruszający się ma mniejsze szanse zwietrzenia
zwierzyny z dalszej odległości,
- warunki atmosferyczne, w tym: siłę i kierunek wiatru, temperaturę, wilgotność powietrza,
wilgotność podłoża, opady atmosferyczne, rodzaj podłoża i uprawy.
Błędy:
- zwietrzenie przy korzystnych warunkach pogodowych i terenowych zwierzyny na bardzo
małą odległość, tj. mniej niż około 5 metrów,
- przy korzystnych warunkach ominięcie lub wypłoszenie zwierzyny,
- brak pasji i zainteresowania zwierzyną.
Nie należy traktować jako błędy:
- wystawiania zwierzyny na mniejszą odległość niż jej zwietrzenie,
- przecięcie tropów zająca bez zaznaczenia ich,
- krótkich pustych stójek i stójek do “ptaszków”,
- krótkiego wystawiania tropów, kotlin i paprzysk.
2. WYSTAWIANIE
Od wyżła biorącego udział w testach nie wymaga się jeszcze klasycznej, twardej stójki. Dlatego
nie uważa się za błąd pogonienie zwierzyny, jeżeli pies wcześniej zaznaczył jej obecność
wyraźną stójką. Jednak w przypadku częstych, zbyt krótkich stójek oraz wystawiania tropów,
kotlin czy paprzysk, pies nie może otrzymać oceny wyższej niż ,,2”.
3. SPOSÓB SZUKANIA
Podczas szukania wyżeł powinien chodzić szeroko i wykazywać wyraźną skłonność do
przekładania pola zygzakiem.
Błędy:
- bliskie trzymanie się przewodnika,
- wychodzenie z ręki przewodnika,
- brak zainteresowania pracą.
4. SZYBKOŚĆ CHODÓW
Uzależniona jest do pewnego stopnia od ukształtowania terenu i rodzaju uprawy. Wyżeł
powinien poruszać się, okładać pole i trzymać głowę w sposób typowy dla danej rasy.
5. SKŁONNOŚĆ DO PRACY W WODZIE
Podczas tej konkurencji nie wolno stosować przymusu, można natomiast zachęcać psa do
wejścia do wody, np. rzucając kamyk, tak by pies to widział lub wchodząc samemu i
przywołując psa. Im chętniej i głębiej pies wchodzi do wody po otrzymaniu rozkazu, tym
wyższą otrzymuje ocenę. Przewodnikowi wolno zachęcać psa do wejścia do wody rzucaniem
do niej kamyków. Kamyki wolno rzucać dwukrotnie. Za rzuty kamieniami obniża się końcową
ocenę o ,,1”.
Trzeci rzut wykonuje się pływającym aportem typu ,,dummy” własnym lub zapewnionym
przez organizatora. Wejście do wody i popłynięcie do aportu nie może być ocenione wyżej
niż ,,2”. Również należy obniżyć ocenę psom, które wejdą do wody dopiero zachęcone
wcześniejszym wejściem do niej swego przewodnika. W tym wypadku pies otrzymuję
maksymalnie ocenę ,,1”. Na wykonanie tej konkurencji przeznacza się maksymalnie 10 minut:
- jeżeli pies przepłynie swobodnie powyżej 5 metrów może otrzymać ocenę ,,4′′,
- jeżeli przepłynie swobodnie mniej niż 5 metrów może otrzymać ocenę ,,3”,
- jeżeli pies popłynie do rzuconego aportu typu ,,dummy” i przepłynie poniżej 5 metrów, może
otrzymać ocenę ,,2”,
- jeżeli pies wszedł do wody do wysokości łokci i nie wykazuje chęci poruszania się w niej, nie
może otrzymać oceny wyższej niż ,,1′′.
6. POSŁUSZEŃSTWO I SKŁONNOŚĆ DO PRACY Z PRZEWODNIKIEM
Nie wymaga się jeszcze bezwzględnego posłuszeństwa, lecz jedynie wyraźnej skłonności do
wykonywania otrzymanych rozkazów oraz utrzymywania kontaktu z przewodnikiem podczas
przeszukiwania terenu. Jeżeli na polecenie sędziego przewodnik nie zdoła w czasie 10 minut
przywołać psa, to otrzymuje za tę konkurencję ocenę “0′′.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2023 r.