Wyżeł hiszpański z Burgos – Perdiguero de Burgos (90)

WYŻEŁ HISZPAŃSKI Z BURGOS
(Perdiguero de Burgos)
Tłumaczenie z j. hiszpan skiego –Izabela Biernacka
Kraj pochodzenia: Hiszpania
Data publikacji obowiązującego wzorca: 26.05.1982
Uzytkowanie:
pies mys liwski do wystawiania zwierzyny drobnej i ptactwa łownego. Perdiguero de Burgos jest najbardziej ceniony przez mys liwych, kto rzy potrzebują psa mocnego, wytrzymałego w kaz dym terenie i przy kaz dym rodzaju polowania, posłusznego i silnego oraz obdarzonego doskonałym węchem. Jego sposo b pracy jest efektem jego opanowania i pewnos ci w szukaniu, a takz e doskonałego wystawiania i bezbłędnego aportu. Chociaz jest zazwyczaj uz ywany do polowan na drobną zwierzynę, nie gardzi się nim przy polowaniach na grubą zwierzynę, w kto rym to zadaniu odznacza się wielką odwagą.
Klasyfikacja FCI: Grupa 7 - Wyz ły.
Sekcja 1 - Wyz ły kontynentalne.
Typ kontynentalny.
Pro by pracy wymagane.
WYGLĄD OGÓLNY:
Pies mys liwski o sporych rozmiarach, dobrych proporcjach, zro wnowaz ony. Z dobrze wykształconą głową, zwartym tułowiem i mocnymi kon czynami. Uszy zwisające, siers c kro tka. Długos c ciała maksymalnie zbliz ona do wysokos ci w kłębie. Tak w statyce, jak i w ruchu poz ądana jest proporcjonalnos c i funkcjonalna harmonia.
ZACHOWANIE - TEMPERAMENT:
Silny, zro wnowaz ony, spokojny i stateczny; w efekcie doskonały pies
wystawiający, szczego lnie przeznaczony do polowania na drobną
zwierzynę i ptactwo. Jest to rasa obdarzona wspaniałym charakterem,
posłuszna i inteligentna, o łagodnym i dostojnym wyglądzie.
GŁOWA:
Duz a i mocna, o dobrze rozwiniętej czaszce; mocna mo zgoczaszka
i kufa, uszy zwisające, skręcające się w korkociąg. Czaszka widziana
z go ry ma byc umiarkowanie prostokątna ze stopniowym zwęz aniem
w kierunku trufli nosa, ale bez sprawiania wraz enia spiczastos ci kufy.
Stosunek długos ci mo zgoczaszki do kufy 6 : 5. Linie czaszkowa i twarzowa
rozbiez ne. 2
Mózgoczaszka:
Czaszka: szeroka, mocna, wysklepiona i z profilu wypukła; dobrze zaznaczona bruzda między oczami, guz potyliczny mało wyrazisty. Kos ci jarzmowe wyraziste. Przełom czołowo-nosowy (stop): łagodny, słabo zaznaczony.
Trzewioczaszka:
Nos: ciemnobrązowy, wilgotny, duz y i szeroki, o dobrze rozwartych nozdrzach.
Kufa: z profilu prosta lub bardzo nieznacznie wypukła w kierunku nosa. Pojemna na całej swej długos ci, nie ma sprawiac wraz enia spiczastej. Grzbiet nosa szeroki.
Fafle: zwisające, ale nie obwisłe. Go rna warga powinna dobrze nachodzic na dolną. Dolna warga tworzy wyraz ny kącik wargowy. Błony s luzowe brązowe.
Uzębienie: zęby mocne, białe i zdrowe; zgryz noz ycowy. Obecne wszystkie zęby przedtrzonowe.
Oczy: s redniej wielkos ci, o migdałowatym kształcie, w kolorze ciemnego orzecha laskowego, o łagodnym i szlachetnym wyrazie, w pewnych okolicznos ciach sprawiające wraz enie smutnych. Sko ra powiek s rednio gruba, o tym samym brązowym pigmencie, co błony s luzowe. Dolna powieka powinna maksymalnie przylegac do gałki ocznej.
Uszy: duz e, zwisające, w kształcie tro jkąta. Osadzone na wysokos ci linii oczu, w spoczynku opadają z wdziękiem lekko zwinięte. Bez naciągania powinny sięgac do kącika warg i nie powinny sięgac do nosa. W dotyku delikatne i miękkie, sko ra i włos delikatny, z wyraz ną siecią naczyn krwionos nych.
Podniebienie: błona s luzowa ro z owa, o dobrze zaznaczonych bruzdach.
SZYJA:
Mocna i silna; szeroka przy głowie, lekko rozszerzająca się w kierunku tułowia. Go rna linia lekko łukowata. Linia dolna z dobrze zaznaczonym podgardlem, zaczynającym się przy kącikach warg, ale niezbyt obfitym.
TUŁÓW:
Kwadratowy, mocny i krzepki, o potęz nej klatce piersiowej i z ebrach, sprawiający wraz enie siły i z ywotnos ci.
Kłąb: dobrze zaznaczony.
Linia gorna: prosta i pozioma lub o poz ądanym lekkim spadku od kłębu. Nigdy łękowata; stabilna w ruchu.
Grzbiet: silny i umięs niony.
Część lędzwiowa: średniej długosci, szeroka i muskularna, sprawiająca wraz enie siły.
Zad: szeroki i mocny. Kąt nachylenia zadu powinien byc mniejszy niz 45 stopni w stosunku do linii grzbietu lub do podłoz a. Wysokos c zadu ro wna lub mniejsza niz wysokos c psa w kłębie.
Klatka piersiowa: szeroka i głęboka, sięga do poziomu łokcia; muskularna i silna. Mostek zaznaczony. Z ebra dobrze rozwinięte. Zaokrąglone, nie płaskie. Przestrzenie międzyz ebrowe dobrze zaznaczone, rozszerzające się w miarę posuwania się do z eber wolnych. Obwo d klatki piersiowej powinien byc ro wny wysokos ci w kłębie plus 1/4.
Brzuch i boki: brzuch umiarkowanie podkasany. Boki głębokie i dobrze zaznaczone.
OGON:
Gruby u nasady i osadzony na s redniej wysokos ci. Kopiowany w odległos ci pomiędzy 1/3, a 1/2 swojej długos ci.
KOŃCZYNY:
Kon czyny przednie: idealnie pionowe, proste i ro wnoległe o mocnym kos c cu, o kro tkim s ro dręczu i dobrze rozwiniętych palcach.
Łopatki: umiarkowanie ukos ne, muskularne. Łopatka musi miec mniej więcej tę samą długos c , co ramię.
Ramię: silne i dobrze umięs nione, jego długos c powinna wynosic ok. 2/3 długos ci przedramienia.
Łokcie: przylegające do tułowia.
Przedramię: o mocnym kos c cu i wyraz nych s cięgnach. Proste i prostopadłe. Jego długos c ro wna się podwo jnej długos ci od nadgarstka do ziemi.
S ro dręcze: widziane z boku trochę nachylone, jest praktycznie przedłuz eniem przedramienia. O mocnym kos c cu.
Łapy przednie: kocie, palce zwarte, silne i dobrze wysklepione. Pazury ciemne. Opuszki twarde, bardzo szerokie i odporne. Błona międzypalcowa umiarkowana.
Kątowania: kąt łopatka-ramię - bliski 100°
kąt ramię-przedramię - bliski 125°
Kon czyny tylne: silne i umięs nione o mocnym kos c cu, ro wnoległe, o włas ciwym kątowaniu, pięta dobrze zaznaczona i kątowana, sprawiające wraz enie siły i solidnos ci.
Udo: bardzo mocne i o dobrze widocznej muskulaturze. Długos c uda to 3/4 długos ci podudzia.
Podudzie: długie i o mocnym kos c cu, o długos ci ro wnej podwo jnej długos ci s ro dstopia.
Staw skokowy: dobrze zaznaczony, z wyraz nie widocznymi s cięgnami.
S ro dstopie: o mocnym kos c cu i prostopadłe do podłoz a.
Tylne łapy: kocie, o wyglądzie takim, jak przednie, chociaz odrobinę bardziej wydłuz one.
Kątowania: kąt biodro-udo bliski 100°
kąt udo-podudzie bliski 120°
kąt w stawie skokowym, rozwarty ponad 130°
CHODY:
Chodem typowym dla tej rasy jest ekonomiczny kłus, płynny i silny bez tendencji do kołysania na boki i inochodu.
OKRYWA WŁOSOWA:
Sko ra: elastyczna, ale nie luz na, gruba, obfita, w kolorze ro z owawym, bez plam. Wszystkie błony s luzowe powinny byc brązowe, nigdy czarne.
Włos: gęsty, s redniej grubos ci, gładki i ro wnomiernie pokrywający całe ciało w do ł, az do przestrzeni między palcami. Delikatniejszy na głowie, uszach i kon czynach.
Umaszczenie: kolorem podstawowym w umaszczeniu jest biały i wątrobiany.
Kolory te mieszają się nieregularnie, dając mas c w typie marmurkowym, dereszowatą, dropiatą oraz inne kombinacje, w zalez nos ci od koloru dominującego, wątrobianego lub białego oraz wielkos ci plam. Charakterystyczną, choc nie wymaganą, cechą umaszczenia jest wyraz na biała plama na czole oraz uszy w jednolitym kolorze wątrobianym. Włosy barwy wątrobianej mogą tworzyc plamy tego koloru odcinające się i rozmieszczone nieregularnie na okrywie zwierzęcia. To samo dotyczy włoso w o barwie białej, kto re mogą tworzyc plamy tego koloru, jednakz e niezbyt rozległe. Nie dopuszcza się nigdy barwy czarnej ani podpalania nad oczami i na kon czynach.
WZROST:
Wysokos c w kłębie: psy: 62 - 67 cm
suki: 59 - 64 cm
Obserwuje się w tej rasie znaczny stopien dymorfizmu płciowego, gdzie psy są bardziej homogeniczne, a suki są niz szego wzrostu i ogo lnie mniej masywne.
WADY:
Wszystkie odstępstwa od tego, co podano powyz ej, powinny byc traktowane jako wady, powodujące odpowiednie obniz enie oceny.
Wady drobne:
- Lekki garbonos, ale nie nadmierny.
- Brak kto regos zęba przedtrzonowego.
- Zgryz cęgowy.
- Nieznacznie widoczna trzecia powieka.
- Fafle lub podgardle bardzo, choc nie przesadnie, uwydatnione.
- Niezbyt mocna linia grzbietu.
- S ro dręcza, s ro dstopia lub łapy słabe, ale nie nadmiernie.
- Blizny, zranienia i otarcia powstałe w wyniku polowania.
Wady poważne:
- Ogo lnie lekki i delikatny wygląd lub nadmiernie cięz ki i limfatyczny.
- Ro wnoległe linie czaszkowa i twarzowa.
- Głowa drobna lub mała.
- Wąska czaszka.
- Spiczasta kufa.
- Brak kilku zębo w przedtrzonowych i kło w, nie spowodowany urazem.
- Bardzo widoczne entropium lub ektropium. Jasne oczy.
- Uszy zbyt duz e lub zbyt nisko osadzone.
- Fafle lub podgardle zbyt obfite.
- Łękowaty grzbiet.
- Wysokos c psa w zadzie wyraz nie wyz sza od wysokos ci w kłębie.
- Nieprawidłowe ustawienie kon czyn, kon czyny słabe lub skrzywione.
- Luz ne łokcie.
- Krowie ustawienie kon czyn.
- Włos pofalowany lub zbyt długi.
- Niezro wnowaz ony temperament.
Wady dyskwalifikujące:
- Linie czaszkowa i twarzowa zdecydowanie zbiez ne.
- Brak pigmentacji nosa.
- Nos rozszczepiony lub czarny.
- Nawet nieznaczny przodozgryz.
- Nadmierny tyłozgryz.
- Albinotycznos c okrywy włosowej i błon s luzowych.
UWAGA:
Samce muszą miec dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie umieszczone w worku mosznowym.
Tylko psy pełnowartościowe, klinicznie zdrowe i typowe, mogą być wykorzystane do celów hodowlanych.