Klub Wyżłów – Komisja ZG ZKwP

Klubu

REGULAMIN KLUBU RASY Komisji Zarządu Głównego ZKwP

§ 1

Klub Rasy (grupy ras) – Komisja Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce jest organem doradczym powoływanym przez Zarząd Główny w celu monitorowania sytuacji w rasie (grupie ras) i opracowywania dla potrzeb Zarządu Głównego analizy i rozwiązań ewentualnych problemów w rasie (grupie ras).
§ 2

Klub jest Komisją Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce i nie posiada osobowości prawnej.
§ 3
Klub jest powoływany i rozwiązywany przez Plenum Zarządu Głównego na podstawie postanowień Statutu i Regulaminów Związku. Klub podlega Wiceprzewodniczącemu Zarządu Głównego ds.Hodowlanych.
§ 4
Klubem kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez Plenum Zarządu Głównego oraz powoływani w razie potrzeby na wniosek przewodniczącego Klubu wiceprzewodniczący i sekretarz.
§ 5
Główne zadania Klubu to:
– opracowywanie stanu hodowli na bazie danych z sekcji ras w Oddziałach ZKwP,
– zorganizowanie corocznie Wystawy Klubowej we współpracy z jednym z Oddziałów ZKwP, na której przyznawany jest tytuł Klubowy Zwycięzca Roku,
– organizowanie na wniosek Zarządu Głównego, Kolegium Sędziów lub z własnej inicjatywy (za zgodą Wiceprzewodniczącego ZG ds. Hodowlanych) seminariów, spotkań o charakterze informacyjno-szkoleniowym, dotyczących hodowli i oceny rasy (grupy ras),
– opiniowanie na prośbę Kolegium Sędziów kandydatów na asystentów, sędziów i sędziów międzynarodowych,
– w miarę możliwości i potrzeb wydawanie pism klubowych,
– inne, wykonywane na polecenie Zarządu Głównego.
§ 6
Siedzibą Klubu jest macierzysty Oddział przewodniczącego Klubu.
§ 7
Działalność Klubu jest finansowana przez Zarząd Główny w oparciu o roczny plan i preliminarz finansowy składany do 15 grudnia poprzedzającego roku. Koszty bieżącej działalności Klubu – refundowane okresowo przez Zarząd Główny – pokrywa Oddział będący siedzibą Klubu. Klub korzysta z obsługi biurowej pracowników biura Oddziału.
§ 8
Będąc Komisją Zarządu Głównego, a nie grupą członków, Klub nie organizuje walnych zgromadzeń ani struktur charakterystycznych dla organizacji członkowskich, jednak pracuje na rzecz wszystkich członków Związku Kynologicznego w Polsce, zainteresowanych daną rasą (grupą ras).
Wystawy oraz wszelkie inne imprezy organizowane przez Klub są otwarte dla wszystkich członków Związku Kynologicznego w Polsce bez względu na ich ewentualną przynależność do innych Klubów przy Związku Kynologicznym w Polsce.
§ 9
Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego z dnia 23.02.2002 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Unieważnia się regulamin Klubu Rasy zatwierdzony w 1987 roku.